Ysgol

imageYsgol gyfun sirol yw Ysgol Uwchradd Bodedern sy’n darparu addysg ar gyfer bechgyn a merched rhwng 11 a 18 oed. Ar hyn o bryd mae tua 650 o ddisgyblion yn yr ysgol, dros gant ohonynt yn yr ysgol hŷn...

Darllen Mwy »

Disgyblion

image

Disgwyliwn i’n disgyblion lwyddo yn academaidd. Rydym yn ffyddiog y bydd y mwyafrif o’r plant a ddaw atom ym Medi 2016 yn cael gradd C / Trothwy Lefel 2 (neu well) mewn o leiaf bump o’u pynciau TGAU yn 2021.

Darllen Mwy »

Rhieni a'r Gymuned

image

Rydym yn ysgol ifanc, fywiog gydag athrawon brwdfrydig ac wedi ennill ein plwyf yn academaidd, ar feysydd chwaraeon, mewn cystadlaethau, ac ar lwyfannau gwyliau cenedlaethol....

Darllen Mwy »

Dyddiadur

 

Bwletin Gaeaf 2018-2019

poster

 

 
Cliciwch yma
am fwy o wybodaeth

 

Prydau Ysgol Di-dâl

poster

 

 

 

 

 

 

Cais Cinio am Ddim - cliciwch yma

 

Noson Rieni Blwyddyn 7

04/12/18
4:30y.h - 6:30y.h

 

40! Penblwydd Hapus Ysgol Uwchradd Bodedern! Dewch i ddathlu efo ni!

poster

 

 

 

 

 

 

Facebook

 

Twitter

 

 

 

Croeso i wefan Ysgol Uwchradd Bodedern

Croeso i wefan Ysgol Uwchradd Bodedern. Gobeithio y byddwch yn ei gweld yn wefan llawn gwybodaeth defnyddiol a diddorol. “Hau I Fedi” yw arwyddair yr ysgol a’n nod ni fel ysgol yw :

1. Cynnig addysg o’r safon uchaf posib fel bod pob disgybl gyda’r sgiliau, medrau a’r hunanhyder i gyflawni hyd eithaf ei allu.

2. Galluogi pob unigolyn i fod yn aelod llawn o’r gymdeithas ddwyieithog y mae’n rhan ohoni.

3. Meithrin cymdeithas wâr sy’n datblygu hunan barch, parch a goddefgarwch at eraill.

4. Datblygu unigolion i fod yn ddinasyddion cyfrifol, aeddfed ac iach yn eu cymuned.

5. Sicrhau’r gofal, y cymorth a’r gynhaliaeth angenrheidiol i bob plentyn ddatblygu a defnyddio ei dalentau.

Mae croeso ichi ymweld â’r ysgol unrhyw dro – trefnwch apwyntiad. Diolch am eich cefnogaeth. Drwy weithio gyda’n gilydd daw llwyddiant.

“Mae Ysgol Uwchradd Bodedern yn gymuned hapus ag iddi ethos cynhwysol a theuluol.”
ESTYN 2014

Swyddi ar gael yn yr ysgol - cliciwch yma


Ysgol gyfun sirol yw Ysgol Uwchradd Bodedern sy’n darparu addysg ar gyfer bechgyn a merched rhwng 11 a 18 oed. Ar hyn o bryd mae tua 680 o ddisgyblion yn yr ysgol. Rydym yn ysgol gymunedol ddwyieithog naturiol lle rhoddir cryn bwyslais ar ddefnyddio’r Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg fel cyfrwng dysgu ac mae yma awyrgylch naturiol Gymreig a chartrefol.

Agorwyd yr ysgol yn 1977. Saif ar gyrion pentref Bodedern yng nghanol cefn gwlad Môn - llecyn tawel a diogel. Mae’r campws yn eang a dymunol gyda buarthau caled mawr ar gyfer chwaraeon plant, yn ogystal â pharcio ceir a bysiau; maes bob tywydd helaeth, llain golff, cyrtiau tennis aml-bwrpas a digon o gaeau ar gyfer gemau o bob math.

Darllen Mwy...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urdd
5x60 Urdd Prifysgol Bangor
hwb
Gyrfa Cymru HWB Ysgolion Iach
iechyd moodle ceop
Iechyd Mewn Ysgolion MOODLE CEOP
Schoolbeat
Mae addysg yn dechrau yn y cartref
The Parent Zone
Cyngor Celfyddydau Cymru
coleg cymraeg cenedlaethol
Cyngor Celfyddydau Cymru Ysgol Arweiniol Rhaglen Dysgu Byd-Eang Cymru Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Eco-schools NSPCC  
Eco-Sgolion NSPCC  

 

student finance wales

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share