Llais y disgybl

Cynllun Llysgenhadon Uwchradd

bulletin

 

Llongyfarchiadau i Huw Evans a Glesni Jones o flwyddyn 10 am eu hethol drwy’r Cyngor Ysgol fel Llysgenhadon Uwchradd i Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland.
Mae gan bob plentyn a pherson ifanc hawliau, ac mae gan bawb yr hawl i wybod am eu hawliau! Mae gan pob person ifanc 54 o hawliau drwy Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plentyn.
Gwaith y llysgenhadon yw helpu'r comisiynydd gyda'i gwaith.

I weld y poster yn fwy - cliciwch yma

 


llinell

ADRODDIAD AR ETHOLIAD CYNGOR YSGOL 2016

Cynhaliwyd yr etholiad ar for a Dydd Mercher, Medi’r 28ain yn Theatr Bro Alaw. Diolchir i’r Cyngor Sir unwaith eto eleni am fenthyg y blychau pleidleisio i’r ysgol er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn cael gwir deimlad o beth yw’r drefn bleidleisio.
Rhoddwyd cyflwyniad i’r disgyblion gan Mr Bryan Griffiths yn y gwasanaeth boreol blaenorol gan eu hatgoffa pwy oedd wedi eu henwebu.

disgyblion pleidleisio

591 o ddisgyblion (o 654) fu’n pleidleisio eleni sef 90.5%
Roedd amryw o resymau pam na fu’r 9.5% yn pleidleisio e.e.
• Absenoldeb oherwydd salwch
• Cyfnod astudio'r chweched

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf o’r Cyngor Ysgol yn ystod fore Mercher, Hydref 2il. Yn y cyfarfod hwn etholwyd y swyddogion :
Cadeirydd - Mared Edwards
Is-gadeirydd – Tomos Topps
Ysgrifennydd – GlesnI Rhys Jones
Is-ysgrifennydd – Gwen Hughes
Llongyfarchwyd yr aelodau Cyngor ysgol lwyddiannus yng nghynulliad boreol yr wythnos ganlynol.

Cliciwch yma am restr llawn o aelodaeth 2016 - 2017


llinell

 

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share