Pwy ydi Pwy

Staff 2017 - 2018

UWCH DIM ARWEINYDDOL YR YSGOL
Mrs Catrin Jones Hughes Pennaeth
Mrs Rowena Saunderson Dirprwy Bennaeth
Mr Bryan Griffiths Pennaeth Cynorthwyol
Mr Siôn Lloyd Pennaeth Cynorthwyol Dros Dro
Mr Arwyn Roberts Pennaeth Cynorthwyol Dros Dro
 
ARWEINWYR ASTUDIAETH
Mr Emlyn Evans Mathemateg
Miss Siân Hydref* Y Gymraeg
Mr Gareth Wyn Jones Gwyddoniaeth: Pennaeth Pwnc Cemeg
Mrs Nerys B. Jones Saesneg
Mr Sion Lloyd Dyniaethau a Ffrangeg: Pennaeth Pwnc Hanes
Mrs Martin Lewis Technoleg + TGCh
Mr Arwyn Roberts Mynegiant: Athro Iaith a Drama
Mrs Heather Roberts Anghenion Dysgu Ychwanegol : Athrawes Saesneg
   
ATHRAWON PWNC  
Mr Cai ab Arfon Mathemateg
Mrs Helen Ann Davies Hanes
Mr Huw M Edwards Dylunio a Thechnoleg
Mr Llion Francis Pennaeth Pwnc Ffiseg
Mrs Awel Glyn Pennaeth Pwnc Cerddoriaeth
Miss Catrin Wyn Griffiths Pynciau Cyffredinol
Mrs Carol Gruffydd Pennaeth Pwnc Ffrangeg
Mrs Heledd N Hearn Pennaeth Pwnc Astudiaethau Crefyddol
Mrs Amy  Hughes Athrawes Saesneg
Mr Carl Hughes Technoleg, Thechnoleg Gwybodaeth
Mr Eurwyn Aled Hughes Pennaeth Pwnc Dylunio a Thechnoleg
Mrs Susan Hughes Cwrs Gwallt a Harddwch- Salon
Miss Catrin Heledd Jones Drama ac Iaith
Mrs Catrin Morris Jones* Pennaeth Pwnc Cymraeg Ail Iaith
Mrs Gwenllian B. Jones Pennaeth Pwnc Bioleg
Mr David Owens* Mathemateg
Mr John Arwel Jones Cymraeg
Mrs Lyn Roberts Jones Cymraeg
Mrs Nerys Wyn Jones* Addysg Gorfforol
Mrs Nia Clwyd Jones Pennaeth Pwnc Daearyddiaeth
Mr Carwyn Lloyd Owen Gwyddoniaeth
Mrs Nerys Owen Celf
Mrs Anne Phillips Saesneg
Mrs Catrin Richards* Technoleg Gwybodaeth
Mrs Eleri Stephen Pennaeth Pwnc Addysg Gorfforol
Mrs Karen Thomas Anghenion Dysgu Ychwanegol (SEN)
Mr Brian Williams* Anghenion Dysgu Ychwanegol (SEN)
Mrs Rhiannon Williams Mathemateg
Miss Sioned Williams Mathemateg
Mr Tom Williams Pennaeth Pwnc Addysg Gorfforol
Mr Paul Magee* Pynciau Cyffredinol
Mr Sam Ellis Pynciau Cyffredinol
Miss Kaylee Jones Athrawes dan Hyfforddiant
*Rhan Amser
 
CYDLYNWYR
Mrs Rowena Saunderson Arloesi/DPP/ Cyswllt Cynradd-Uwchradd
Mr Bryan Griffiths Presenoldeb/ABaCh/Cynhwysiad/Cyswllt Cynradd-Uwchradd (Bugeiliol)
Mr Siôn Lloyd Asesu, Cofnodi a thracio/ Sustemau/ Cyrsiau cydweithredol
Mr Arwyn Roberts Addysgu a Dysgu / Cyswllt cymunedol/ Y Fagloriaeth Gymreig (BAC) CA4
Mr Heather Roberts Amddiffyn Plant / Anghenion addysgol arbennig / Mwy abl a thalentog
Mrs Carol Gruffydd Sgiliau / Y Fagloriaeth Gymreig (BAC) CA5
Mrs Catrin Morris Jones Y Cwrs Trochi
Miss Sian Hydref Llythrennedd
Mrs Nerys Jones Llythrennedd
Mrs Nia Clwyd Jones Rhifedd
Mr Martin Lewis Technoleg Gwybodaeth, E-ddysgu a Diogelwch y We
Mrs Catrin Richards Fframwaith Cymhwysedd Digidol
Mr John Arwel Jones Urdd Gobaith Cymru
 
Y TÎM BUGEILIOL
Mr John Arwel Jones Prif Diwtor yr Ysgol Iau (Blwyddyn 7)
Mr Huw Edwards Prif Diwtor yr Ysgol Ganol (Blwyddyn 8 a 9)
Mr Tom Williams Prif Diwtor yr Ysgol Uchaf (Blwyddyn 10 ac 11)
Mrs Awel Glyn Prif Diwtor yr Ysgol Hŷn (Blwyddyn 12 ac 13) (secondiad)
Mrs Carys Rowlands Cynhelydd
Miss Glesni Roberts Anogwr Dysgu [cyfnod mamolaeth]
Miss Nia Richards Anogwr Dysgu (secondiad)
Miss Catrin Owen Anogwr Dysgu [Dros dro]
 
ASIANTAETHAU CEFNOGI
Miss Sara Mai Cwnselydd
Mrs Olwen Richards Swyddog Lles
Mrs Ffion Roberts Nyrs Ysgol / Siop Holi Iechyd
PC Owain Edwards Swyddog Cyswllt Addysg o’r Heddlu
Dylan Jones Gweithiwr Ieuenctid / Cydlynydd Gwobr Dug Caeredin
 
GWEITHWYR ATEGOL YR YSGOL
Mrs Nicola Gruffydd Swyddog Gweinyddol
Ms Delyth Hughes Prif Glerc yr Ysgol a Chlerc y Llywodraethwyr
Mrs Ann Roberts Rheolwr y Safle a Swyddog Arholiadau
Mrs Glynwen Roberts Croesawydd a Chynorthwy-ydd Clerigol
Mrs Miriam Thomas Swyddog Presenoldeb a Chynorthwy-ydd Clerigol
Mrs Buddug Jones Cymhorthydd Presenoldeb
Mrs Anwen Antoniazzi Cynorthwy-ydd Clerigol
Mrs Kath Roberts Cynorthwy-ydd Clerigol
Mr John Ifor Huws Swyddog cefnogi cwricwlwm (Technoleg Gwybodaeth)
Mr Llion Pritchard Swyddog cefnogi cwricwlwm (Gwyddoniaeth)
Mr Lloyd Jones Swyddog cefnogi cwricwlwm (Gweithdai)
Mrs Carol Jones Cynorthwy-ydd Clerigol
Mr Treflyn Jones Gofalwr yr Ysgol
Mrs Sian E Hughes Prif Gogyddes
 
CORFF LLYWODRAETHOL YR YSGOL - gweler rhestr lawn yma
Cadeirydd Mr. Ken Hughes
Cynrychiolwyr Staff Mrs Nerys Owen, Mrs Ann Roberts
Cynrychiolwyr Rhieni

Mr Richard Edwards, Mr Gary Pritchard, Mrs Emma Roberts, Mrs Gwen Williams, Mrs Bethan Jones Griffiths, Mrs Menna Evans

Siarter Iaith Mr John R. Jones
Amddiffyn Plant Mrs Bethan Jones Griffiths
 
CYMHORTHYDDION ADY * rhan amser  
Glenys Parry - Rheolwr Llinell
Ann Louise Roberts
Ann Môn Jones
Annwen Lewis
Buddug Jones
Carol Griffiths
Claire Rothery
Donna Williams
Heather Pritchard
Llinos Roberts - Begley
Llinos Wyn Williams (dros dro)
Lyn Jones
Mair Williams
Mandy Williams*
Pamela Holt
Rachel L. Jones *
Rachel Pritchard
Rhian Forrest Owen
Sara Catrin Evanson*
Sioned Thomas
Shirley Davies
Susan Hughes*
Susan Rowlands
Wendy Owen
Brenda Bull
Gwen Elin JonesLleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share