Ysgol

Ysgol gyfun sirol yw Ysgol Uwchradd Bodedern sy’n darparu addysg ar gyfer bechgyn a merched rhwng 11 a 18 oed. Ar hyn o bryd mae tua 650 o ddisgyblion yn yr ysgol, dros gant ohonynt yn yr ysgol hŷn. Rydym yn ysgol gymunedol ddwyieithog naturiol lle rhoddir cryn bwyslais ar ddefnyddio’r Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg fel cyfrwng dysgu ac mae yma awyrgylch naturiol Gymreig a chartrefol.

Agorwyd yr ysgol yn 1977. Saif ar gyrion pentref Bodedern yng nghanol cefn gwlad Môn - llecyn tawel a diogel. Mae’r campws yn eang a dymunol gyda buarthau caled mawr ar gyfer chwaraeon plant, yn ogystal â pharcio ceir a bysiau; maes bob tywydd helaeth, llain golff, cyrtiau tennis a digon o gaeau ar gyfer gemau o bob math. Mae gennym adeilad modern ac adnoddau da - campfa a neuadd chwaraeon, ystafelloedd cyffredin i’r disgyblion hŷn (Blwyddyn 11, 12 ac 13), rhwydwaith bwerus gyda dros 500 o gyfrifiaduron PC a 100 o liniaduron, pob un wedi’i gysylltu â’r we fyd-eang ac wedi eu lleoli yn y saith ystafell ddysgu bwrpasol, yn y Teleganolfan gymunedol ac yn yr ystafelloedd dysgu drwy’r ysgol. Ar gyfer y pynciau ymarferol eraill mae gennym saith o ystafelloedd celf a thechnoleg gyda’r adnoddau CAD / CAM diweddaraf, chwech labordy (wedi eu hadnewyddu yn ddiweddar), salon gwallt a theatr - Theatr Bro Alaw - sydd gyda’r gorau ar Ynys Môn. Mae’r ddarpariaeth o doiledau glân, modern, un ar gyfer pob grŵp oedran yn sicrhau amodau gwâr ar gyfer pob plentyn. Cynigiwn gyfleoedd i’n disgyblion gael profiad o gyfleusterau chwaraeon a hamdden, profiad o theatr fodern a phrofiad o ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gywain a chyflwyno gwybodaeth. Croesewir y disgyblion i aros i mewn amser egwyl a chinio i ddefnyddio a mwynhau’r cyfleusterau hyn.

Gyda’r nos mae’r adnoddau ar gael i’r cyhoedd a gwneir defnydd helaeth o’r ystafell gymdeithasol, y gampfa, y neuadd chwaraeon a rhai o’r ystafelloedd dysgu.

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share